نظریة تطور الظهور فی اللغة و التمییز بین الظهور اللبی و الظهور القشری
58 بازدید
محل نشر: پژوهش های اصولی/17/
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بسمه تعالی در این مقاله با توجه به واقعیت متغیر و متحرک بودن زبان و معانی الفاظ با تفکیک بین ظهور پوسته ای و هسته ای کلمات اثبات شده است که آنچه حجت است ظهور هسته ای و مرکزی الفاظ است نه ظهور پوسته ای آن که در دوره های مختلف در حال تغییر است. سپس آثار این نظریه در فقه مورد بررسی قرار گرفته است و یکی از نتائج مهم آن حجت نبودن انصراف ناشی از کثرت استعمال بیان گردیده است. حال آنکه تا به امروز حجیت انصراف ناشی از کثرت استعمال با شرائطی که در اصول بیان شده است از مسلمات تلقی می شده است. و من الله التوفیق.