قرارداد ساخت بهرهبرداری وانتقال از نگاه فقهی
61 بازدید
محل نشر: پژوهش نامه فقهی 1 جامعة المصطفی ص العالمیة
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
قرارداد ساخت، بهره برداری و انتقال یکی از قرارداد های نو ظهور در عرصه قرارداد های است که برای اجرای پروژه های مهم استفاده می شود تعیین ماهیت آن از دیدگاه فقهی و همچنین حکم شرعی آن مورد بررسی قرار گیرد در این مقاله سعی شده است ماهیت آن و همچنین راه های شرعی برای اثبات مشروعیت آن مورد بررسی دقیق قرار گیرد البته این مقاله دراصل به زبان عربی نگارش یافته است و اصل عربی آن در مجله فقه اهل البیت ع منتشر شده است.